سرود: جهرا دعوتک یا کریم ..[با ترجمه]

مشاری بن راشد العفاسی   
۱۳ بهمن ۱۳۹۱ 05:10
239
 
خدایا! تو را در آشکارا و نهان خواندم
تا بحال بنده توبه کا و دردمندت لطف نمایی
 
می دانم که گناهگارم، اما.....
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
 
خدایا! تو را در آشکارا و نهان خواندم
تا بحال بنده توبه کا و دردمندت لطف نمایی
 
می دانم که گناهگارم، اما.....
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
 
در یک سوم آخر شب تکبیر نماز شب گفتم
به خاطر گناهانم با فروتنی می گریم و پشیمانم
 
و اشک حسرت در سجده جاری می شود
ای اجابت کننده بخشاینده! تو را می خوانم
ای اجابت کننده بخشاینده! تو را می خوانم
 
خدایا! تو را در آشکارا و نهان خواندم
تا بحال بنده توبه کا و دردمندت لطف نمایی
 
می دانم که گناهگارم، اما.....
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
 
گذشته هایم را بپوشان و از لغرش هایم در گذر
از لغزش های گذشته ام وآینده ام در گذر
 
با گذشت و آمرزش از من درگذر و توبه ام را بپذیر
که تو مهربانی و از کسی جز تو انتظار مهربانی نیست
که تو مهربانی و از کسی جز تو انتظار مهربانی نیست
 
خدایا! تو را در آشکارا و نهان خواندم
تا بحال بنده توبه کا و دردمندت لطف نمایی
 
می دانم که گناهگارم، اما.....
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
تو ای خدای من! به گناهانم داناتری
جهرا دعوتك يا كريم و خفية 
رفقا بعبد تائب يتألم
أعلم بأنى مذنب لكنك 
منى بذنبى يا الهى أعلم
منى بذنبى يا الهى أعلم
 
جهرا دعوتك يا كريم و خفية 
رفقا بعبد تائب يتألم
أعلم بأنى مذنب لكنك 
منى بذنبى يا الهى أعلم
منى بذنبى يا الهى أعلم
 
كبرت فى الثلث الأخير تهجدا
أبكى ذنوبى خاضعا أتندم
و الدمع يذرف فى السجود بحسرة
أدعوك يا من تستجيب و تكرم
 
جهرا دعوتك يا كريم و خفية 
رفقا بعبد تائب يتألم
أعلم بأنى مذنب لكنك 
منى بذنبى يا الهى أعلم
منى بذنبى يا الهى أعلم
 
استر على ما فات و اغفر زلتى
 فيما مضى منى وما يتقدم
بالعفو والغفران واقبل توبتى 
أنت الرحيم و من سواك سيرحم
أنت الرحيم و من سواك سيرحم
 
جهرا دعوتك يا كريم و خفية 
رفقا بعبد تائب يتألم
أعلم بأنى مذنب لكنك 
منى بذنبى يا الهى أعلم
منى بذنبى يا الهى أعلم
                                                          

 

جهرا دعوتك يا كريم و خفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأنى مذنب لكنك منى بذنبى يا الهى أعلم منى بذنبى يا الهى أعلم

جهرا دعوتك يا كريم و خفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأنى مذنب لكنك منى بذنبى يا الهى أعلم منى بذنبى يا الهى أعلم

احدث الملفات