سرود: ارحل..(با ترجمه)

۰۷ فروردین ۱۳۹۲ 04:25
947
ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی
مسلمانان و از سرزمین شان هجرت کن و برو
 
برو، برو ای ظالم دست بکش و نابود شو از 
همه هستی مسلمانان و از سرزمین شان برو
 
برو برو رفتن بی بازگشت، امید است که
باز نگردی و جایی در دل خوبان نداری 
 
ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی
مسلمانان و از سرزمین شان هجرت کن و برو
 
برو برو رفتن بی بازگشت، امید است که
باز نگردی و جایی در دل خوبان نداری 
 
در میان ما نه ظالم هست و نه حسود هست
و نه پنهان شدیم پشت بدیهای نادان
 
می ترسم از عذاب خداوند و پیمانان را حفظ
می کنیم از همه روزها و همه شبها و همیشه
 
در میان ما نه ظالم هست و نه حسود هست
و نه پنهان شدیم پشت بدیهای نادان
 
می ترسیم از عذاب خداوند و پیمانمان را حفظ
می کنیم از همه روزها و همه شبها و همیشه 
 
و با شعرمان از مرزها گذشتیم 
از ابلیس نفرین شده به خالق پناه می بریم
 
برو، برو و نابود شو از همه هستی، ای طالم
دست بکش از سرزمین مسلمانان و هجرت کن
 
برو، برو رفتن بی بازگشت، امید است که
باز نگردی و جایی در دل خوبان نداری
 
از خداوند آمرزش می طلبم در رکوع و سجودمان
توبه امان به پرودگار جهانیان باز می گردد
 
از خداوند آمرزش می طلبم در رکوع و سجودمان
توبه امان به پرودگار جهانیان باز می گردد
 
ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی
مسلمانان و از سرزمین شان هجرت کن و برو
 
برو، برو رفتن بی بازگشت، امید است که
باز نگردی و جایی در دل خوبان نداری
 
ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی
مسلمانان و از سرزمین شان هجرت کن و برو
 
برو، برو رفتن بی بازگشت، امید است که
باز نگردی و جایی در دل خوبان نداری
 

 

ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی مسلمانان و از سرزمین شان هجرت کن و برو برو، برو ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی مسلمانان و از سرزمین شان برو

ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی مسلمانان و از سرزمین شان هجرت کن و برو برو، برو ای ظالم دست بکش و نابود شو از همه هستی مسلمانان و از سرزمین شان برو

احدث الملفات