سرود: غم دنیا مخور ای دل که این جای گذر باشد

عبدالرحمن فاتح   
۲۹ خرداد ۱۳۹۲ 08:16
2451
غم دنیا مخور ای دل که این جای گذرباشد.. مسافر روز وشب باید دلش فکر سفر باشد
غم دنیا مخور ای دل که این جای گذرباشد.. مسافر روز وشب باید دلش فکر سفر باشد

احدث الملفات