حسین از دودمان سبز طه است

عبدالرحمن فاتح   
۳۰ خرداد ۱۳۹۲ 04:22
1001

حسین از دودمان سبز طه است حسین از گلشن یاسین شکوفا است

حسین از دودمان سبز طه است
حسین از گلشن یاسین شکوفا است

حسین سرو رهای جاوندانی است 
حسین آب زلال مهربانی است

حسین از دودمان سبز طه است حسین از گلشن یاسین شکوفا است

احدث الملفات